ทีมชีวานนท์คลินิก

ทีมแพทย์ ผู้มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการดูแลผู้ป่วยของเรา

how to write a reflective essay examples www.paperhelp.nyc how to write a summary year 7

ทีมแพทย์และสหวิชาชีพ ชีวานนท์ มีความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป ด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรม ซึ่งแพทย์ประจำคลินิก มีประสบการณ์และความชำนาญในการตรวจรักษาโรคทางด้านอายุรกรรม พร้อมทั้งมีศักยภาพในการดูแลคนไข้ในแต่ละโรคได้เป็นอย่างดี เพื่อบริการให้แก่ผู้รับบริการในชุมชน นอกจากนี้ยังให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยแพทย์ที่เข้าใจธรรมชาติของผู้สูงอายุ พร้อมด้วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และมีบริการให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่างๆ รวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ และมีรถรับส่งผู้รับบริการอีกด้วย

เรื่องของวัย เราใส่ใจดูแล โดยแพทย์เฉพาะทาง ที่ ชีวานนท์คลินิก

นายแพทย์ประกาศิต วิรุฬหกุล

แพทย์ประจำคลินิก

นายแพทย์ปราโมทย์ อ่อนอุดม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท

พยญ.ขวัญ​ฤดี​ ขวัญ​ครอง

พยาบาลวิชาชีพ

Join us in our practice!

We are really dedicated to what we do...